TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
PHÒNG CTCT&SV
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
          
       Hà Nội, ngày 22  tháng 8  năm 2013
 
 THÔNG BÁO
(V/v nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông K48 & CĐ16)
           Kính gửi: Các đ/c Trưởng các khoa chuyên ngành, khoa Đào tạo Quốc tế
 
          Thực hiện Quy định về hồ sơ sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 25/4/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại).
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên đề nghị các đ/c Trưởng các khoa chuyên ngành, khoa Đào tạo Quốc tế thông báo cho các sinh viên đại học chính quy khóa 48 và cao đẳng khóa 16 mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông tạm thời khi nhập học, nộp bản foto bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (kèm theo bản chính để đối chiếu) về phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước ngày 30/11/2013.
   Sinh viên nào không nộp bằng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế hiện hành.
                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Đắc Cường