Nhà trường quy định bổ sung điều kiện đi thực tập tốt nghiệp đối với K49 và khóa trước như sau: đến thời điểm xét điều kiện đi thực tập tốt nghiệp sinh viên nợ không quá 3 tín chỉ.
 
Các sinh viên có đủ điều kiện trên nếu có nhu cầu đi thực tập và làm tốt nghiệp đợt 1 cùng với Khóa 49 phải làm đơn xin đi thực tập tốt nghiệp (mẫu đơn ở file đính kèm), gửi phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 12 - Nhà U1) trong thời gian từ ngày 06/12/2016-20/12/2016.