BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
              Số: 208 /TB - ĐHTM - CTSV                                     Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017
 
     THÔNG BÁO
           V/v giới thiệu sinh viên được đề nghị tham gia giải thưởng KOVA lần thứ 15
 
Kính gửi : Ban Chủ nhiệm các khoa quản lý sinh viên chính quy.
            Ngày 30 tháng 03 năm 2017, Ủy ban giải thưởng KOVA có Thông báo kỷ niệm 15 năm Giải thưởng KOVA (2002-2017). UBGT KOVA thông báo cho Trường Đại học Thương mại về nội dung, tiêu chuẩn giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 15 như sau:
 
I. HỌC BỔNG KOVA – HẠNG MỤC NGHỊ LỰC - SL: 05 hồ sơ/ trường (8trđ/học bổng)   
1. Tiêu chuẩn:
- Sinh viên giỏi/ xuất sắc (quá trình), xếp loại rèn luyện tốt;
 - Là sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, bản thân sinh viên hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… và có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận.
Lưu ý: Không dành cho sinh viên đã nhận được học bổng toàn phần từ các tổ chức khác (HB nhận định kỳ hàng năm). Không xét SV nhận Học bổng/các khoản hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2017 có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.
2. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin tham gia (theo mẫu); Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả các học kỳ);
- Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu) cùng các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, giấy khám sức khỏe…); các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);
- 2 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 1 tấm chụp toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 1 tấm bên trong; CMND bản photo công chứng; 1 ảnh chân dung của SV.
 
II. GIẢI THƯỞNG KOVA - HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG - SL: 02 HS/trường (10 trđ/giải)
1. Tiêu chuẩn:
- Là sinh viên học lực đạt loại xuất sắc (điểm quá trình), xếp loại rèn luyện tốt;
- Có đề tài NCKH đạt kết quả tốt (đạt giải từ cấp trường trở lên trong năm 2016 hoặc 2017) (là chủ nhiệm đề tài);
Lưu ý: Ưu tiên cho các công trình có tính sáng tạo và triển vọng ứng dụng cao. Không xét SV từng nhận giải thưởng giải thưởng KOVA - Triển vọng.
2. Hồ sơ gồm có:
- Đơn tham gia (theo mẫu); Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả các kỳ);
- Bản báo cáo đầy đủ đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan; Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo; CMND bản photo công chứng; 1 ảnh chân dung của SV.
Ghi chú: Không xét sinh viên năm thứ nhất và năm cuối.
BGH đề nghị mỗi khoa giới thiệu 01sinh viên có đủ tiêu chuẩn trên để Nhà trường xét duyệt (ghi rõ hạng mục).
Thời hạn: Đến hết ngày 9 tháng 05 năm 2017; Chi tiết xin liên hệ với Phòng Công tác SV (đ/c Mai).
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VT, P.CTSV
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
PGS. TS Nguyễn Thị Bích Loan