Nhà trường thông báo về thời gian thu học phí kỳ I năm học 2016-2017 như sau:
 
Thời gian thu: từ ngày 19/10/2016 đến 04/11/2016
 
Đề nghị sinh viên 
1 - Nộp tiền học phí đúng thời gian trên
2 - Một số sinh viên K52 chưa làm thẻ ATM đến Phòng Kế hoạch tài chính - Địa chỉ Phòng số 1, nhà U1, Trường Đại học Thương mại để đăng ký làm thẻ (Nhớ mang kèm theo bản photo Chứng minh nhân dân)
3 - Khi nộp tiền, sinh viên chú ý nộp thêm các khoản phí của ngân hàng như sau:
     + Phí duy trì tài khoản: 50.000 đồng
     + Phí quản lý tài khoản hàng năm: 22.000 đồng
     + Phí thường niên thẻ ATM: 33.000 đồng
 
Danh sách và số tiền học phí phải nộp sinh viên xem tại file đính kèm
 
Chú ý: Theo quy định của Nhà trường, sinh viên chưa nộp học phí sẽ không được tham dự thi kết thúc học phần, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.