Phòng Quản lý Khoa học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thương mại sẽ tổ chức buổi "Tư vấn kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường Đại học Thương mại". Đây là một hoạt động rất bổ ích cho các bạn sinh viên thực hiện NCKH vào 8h sáng thứ 7 ngày 05/11/2016 tại Hội trường H2. 

Đề nghị các nhóm sinh viên làm NCKH trong năm học 2016-2017 của Khoa Kinh tế - Luật cử ít nhất 01 đại diện đến tham dự. Ngoài ra, khuyến khích các bạn sinh viên có ý định làm NCKH năm học tới cùng tham dự. 

Các nhóm làm NCKH cử ít nhất 01 đại diện tham dự và đăng ký với lớp trưởng lớp mình để lớp trưởng đăng ký với Khoa. Hạn đăng ký đến hết ngày 2/11/2016. Trong trường hợp có nhóm không đăng ký, Khoa sẽ lập danh sách nhóm trưởng nhóm đó đi dự buổi tư vấn này. 

Đề nghị các nhóm làm NCKH nghiêm túc thực hiện.