Khoa Kinh tế - Luật sẽ tổ chức hội nghị thông báo kết quả NCKH SINH VIÊN năm học 2016-2017 vào 13h30 thứ bảy ngày 01/04/2017 tại Hội trường H3.

Thành phần tham dự:
- BCN Khoa, Trưởng (Phó) các bộ môn trực thuộc Khoa, đại diện BCH Liên chi Đoàn
- Toàn bộ thành viên của các đề tài được chọn báo cáo tại hội nghị 
- Đại diện các nhóm sinh viên tham gia thực hiện đề tài NCKH năm học 2016-2017
- Đại diện sinh viên các khóa 50, 51, 52 và các sinh viên quan tâm.