Do một số sinh viên chưa làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu năm, đầu khóa hoặc làm nhưng không đạt yêu cầu đề ra, Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng trên (xem tại file đính kèm) viết thu hoạch lần 2 với đề bài như sau:
 
1) Anh (chị) hãy trình bày Điều 4 "Nhiệm vụ của sinh viên" và Điều 6 "Các hành vi sinh viên không được làm" trong Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
 
2) Anh (chị) hãy trình bày Điều 9 "Phân loại kết quả rèn luyện", Điều 10 "Phân loại để đánh giá" trong Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
 
3) Trình bày nhận thức về Chỉ thi 05-CT/TW của Bộ Chính trị - "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Vận dung tinh thần chỉ thị này vào việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân.
 
Yêu cầu:  - Bài thu hoạch viết tay, trên khổ giấy A4, một mặt
                - Dung lượng từ 5 trang trở lên
                - Cấm sinh viên sao chép bài thu hoạch dưới bất kỳ hình thức nào
 
Đề nghị những sinh viên thuộc diện phải viết bài thu hoạch lần 2 làm bài thu hoạch và nộp trực tiếp về văn phòng Khoa trước ngày 02/11/2016.
Sinh viên không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.