THÔNG BÁO
 
 Để phòng ngừa và ngăn chặn việc lôi kéo Sinh viên tham gia vào “Hội Đức Chúa trời” và các hội, nhóm chưa được Nhà nước cho phép hoạt động. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Ban giám hiệu Trường Đai học Thương Mại, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Luật đề nghị:
1. Toàn thể Sinh viên của Khoa nâng cao nhận thức chính trị, cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, đạo đức xã hội;
2. Các Thầy/cô là cố vấn học tập các lớp thường xuyên nắm bắt tình hình Sinh viên của lớp cố vấn và báo cáo BCN  Khoa hàng tuần;
3. Ban cán sự và BCH Chi đoàn của các lớp nắm bắt diễn biến tư tưởng của các bạn trong lớp để kịp thời báo cáo các thầy/ cô cố vấn học tập của lớp và BCN Khoa.
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2018
TRƯỞNG KHOA KINH TẾ - LUẬT
                                                                                                                                                                                                         PGS.TS Hà Văn Sự
                                                                                                                                                                                                        (đã ký)