THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

 
Căn cứ Thông báo số 584/TB-ĐHTM-QLĐT ngày 05 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc đăng ký học đại học chính quy chương trình thứ 2.
Căn cứ kết quả học tập chương trình thứ nhất và các điều kiện quy định của Trường với các sinh viên đăng ký học đại học chính quy chương trình thứ 2 tại thời điểm đăng ký.
Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên của Trường; kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.
Nhà Trường thông báo kết quả xét tuyển hệ đại học chính quy chương trình thứ 2 với những sinh viên đã đăng ký, như sau:
1. Ngành Kế toán: 100 sinh viên
2.Ngành Tài chính – Ngân hàng: 08 sinh viên               
3. Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị KD): 05 sinh viên
4. Ngành Quản trị Khách sạn : 03 sinh viên                   
5. Ngành Ngôn ngữ anh : 06 sinh viên                
6. Ngành Kinh doanh quốc tế: 01 sinh viên
7. Ngành Marketing (chuyên ngành Marketing Thương mại): 02 sinh viên
8. Ngành Kinh tế: 04 sinh viên
9. Ngành Luật kinh tế : 16 sinh viên
10. Ngành Quản trị nhân lực: 01 sinh viên
11. Ngành Thương mại điện tử : 03 sinh viên
12. Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 01 sinh viên
                (Danh sách trên trang web: dangky.vcu.edu.vn)
Nhà trường tổ chức cho sinh viên học đại học chính quy chương trình thứ 2 đăng ký học trên trang dangky.vcu.edu.vn từ 07h30 ngày 10/11/16 đến 16h30 ngày 12/11/2016 (xem hướng dẫn đăng ký trên website của Trường)
Nhà trường chỉ tổ chức lớp riêng cho ngành Kế toán. Đối với các ngành còn lại, sinh viên chủ động đăng ký học các học phần theo chương trình thứ 2 được mở trong các học kỳ chính.
Sinh viên phải nộp 01 ảnh 3x4 và 15.000 đ cho phòng Công tác sinh viên từ ngày 21-25/12/2016 để làm thẻ sinh viên đại học chính quy chương trình thứ 2.
 
 KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                               
                                                                                                                              (Đã ký)
                                                                                                             
                                                                                                                PGS.TS. Đỗ Minh Thành