Khoa đã dán kết quả xét tốt nghiệp K48 và các khóa cũ tại bảng tin Văn phòng Khoa. SV kiểm tra, nếu có vấn đề thắc mắc, sinh viên phản hồi ngay tại Văn phòng Khoa trước ngày 24/5/2016