File đính kèm là danh sách học bổng dự kiến của các khóa 49, 50, 51 học kỳ 2 năm học 2015-2016.
 
Sinh viên có thắc mắc phản ánh trực tiếp lên văn phòng khoa trước ngày 27/10/2016. Sau ngày này, các thắc mắc sẽ không được giải quyết.
 
Ghi chú: Phần danh sách ở trên có kèm số tiền học bổng là danh sách các sinh viên dự kiến nhận học bổng, phần danh sách ở dưới (không có số tiền học bổng) dùng để đối chiếu.