File đính kèm là danh sách khen thưởng dự kiến cho cá nhân và tập thể lớp năm học 2015-2016.
 
Sinh viên có thắc mắc phản ánh trực tiếp lên văn phòng khoa trước ngày 27/10/2016. Sau ngày này, các thắc mắc sẽ không được giải quyết.