Sinh viên xem Quy định về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học chính quy Khóa 49 năm học 2016-2017 chi tiết tại file đính kèm