Quy định mới về Công tác sinh viên của trường đại học Thương mại ban hành theo quyết định 258-QĐ-CTSV-ĐHTM ra ngày 12/04/2017.
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.