KHOA KINH TẾ - LUẬT
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015
 
 
 
THÔNG BÁO
(V/v: Phát chứng chỉ Lớp bồi dưỡng pháp luật ngắn hạn về
Quản lý và Soạn thảo Hợp đồng khóa 4 – T1.2015)
 
Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật kinh tế và Thương mại thuộc Khoa Kinh tế - Luật xin thông báo lịch phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng ngắn hạn: “Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng – khóa 4”, học vào tháng 1/2015.
-        Thời gian phát chứng chỉ: 14h thứ hai, ngày 15/06/2015
-        Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật – Tầng 2, nhà T –  Đại học Thương Mại
Trân trọng kính mời các học viên đến nhận chứng chỉ đúng thời gian trên!
 Trung tâm vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn:
  1. Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng;
  2. Kỹ năng đàm phán và giao kết hợp đồng;
  3. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
Thời gian tổ chức: tháng 8, 9, 10 năm 2015
 
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Vinh Hương