KHOA KINH TẾ - LUẬT
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                               Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
(V/v: Phát chứng chỉ Lớp bồi dưỡng pháp luật ngắn hạn
“Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng” khóa 6-7-8-9)
 
Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật kinh tế và Thương mại thuộc Khoa Kinh tế - Luật xin thông báo lịch phát chứng chỉ lớp bồi dưỡng ngắn hạn: “Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng – khóa 6-7-8-9”, học vào tháng 11,12/ 2015.
-        Thời gian phát chứng chỉ:
+        10h – 16h thứ 4, ngày 13/4/2016
+        10h 16h thứ 6, ngày 15/04/2016
+        9h30 – 12h30 thứ 3, ngày 19/04/2016
+        10h 16h thứ 6, ngày 22/04/2016
+        9h30 – 12h30 thứ 3, ngày 03/05/2016
-        Địa điểm:  Văn phòng Bộ môn Luật Căn bản – Phòng 214, Tầng 2, nhà T –  Đại học Thương Mại. Liên hệ SĐT cô Vinh Hương: 098.986.9878
Trân trọng kính mời các học viên đến nhận chứng chỉ đúng thời gian trên.
 
 Trung tâm vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn:
1.      Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng;
2.      Kỹ năng đàm phán và giao kết hợp đồng;
3.      Kỹ năng soạn thảo văn bản.
Thời gian tổ chức: tháng 4,5,6 năm 2016
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Vinh Hương