KHOA KINH TẾ - LUẬT
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Hà Nội, ngày 8  tháng 6 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
(V/v: Khai giảng lớp bồi dưỡng ngắn hạn về pháp luật)
 
Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật kinh tế và Thương mại trực thuộc Khoa Kinh tế - Luật xin thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng ngắn hạn về pháp luật:
            Lớp: “Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng” – Khóa 5
  • Thời gian:  8h00 ngày 13/06/2015.
Lớp học được tổ chức vào các ngày: Thứ 7 ngày 13/06/2015& Thứ 7 ngày 20/06/2015
  • Địa điểm:  Hội trường Nhà V Phòng 102 - Đại học Thương mại
Lưu ý:
  • Ngay sau khi khai giảng, lớp sẽ tổ chức học theo lịch trình đã thông báo
  • Đề nghị các học viên đã đăng ký học đi tham dự buổi khai giảng đầy đủ.
  • Trung tâm vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn: “Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng”, “Kỹ năng đàm phán và giao kết hợp đồng ”, “Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính”
 
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Vinh Hương