HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TN K49