Nhà trường thông báo vẫn còn nhiều bạn chưa nộp học phí kỳ I năm học 2016 - 2017, đề nghị sinh viên khẩn trương nộp học phí.
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 05/12/2016. Nếu sinh viên nộp học phí muộn, sinh viên sẽ không được dự thi các học phần cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.
 
Khi nộp tiền, sinh viên chú ý nộp thêm các khoản phí của ngân hàng như sau:
     + Phí duy trì tài khoản: 50.000 đồng
     + Phí quản lý tài khoản hàng năm: 22.000 đồng
     + Phí thường niên thẻ ATM: 33.000 đồng
 
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí và số tiền cần nộp sinh viên xem tại file đính kèm