Yêu cầu những SV có tên trong danh sách thực hiện nghĩa vụ nộp học phí ngay. Những trường hợp nộp học phí sau ngày 27/11/2015 cần xuống phòng Kế hoạch - Tài chính xin xác nhận đã nộp học phí để được vào dự thi 
 
STT MSV Họ và tên Số tài khoản LHC Khoa Tổng phải thu Tổng đã thu Tổng tiền còn phải thu
1821 09D160342 Nguyễn Văn Long 21510000631122 K45F5 F 1,025,000 0 1,025,000
1823 08D160301 Dương Ngọc Minh 21510001064882 K45F6 F 2,665,000 651,000 2,014,000
1827 10D160218 Nguyễn Trọng Chuyên 21510000978908 K46F4 F 2,870,000 0 2,870,000
1835 11D160115 Cao Bình Tuyên 21510001110864 K47F2 F 2,665,000 0 2,665,000
1840 11D160137 Nguyễn Quang Huy 21510000997718 K47F3 F 2,870,000 0 2,870,000
1842 11D160251 Nguyễn Văn Hậu 21510000758669 K47F5 F 2,870,000 0 2,870,000
2104 14D160005 Nguyễn Ngọc ánh 21510001512558 K50F1 F 3,690,000 0 3,690,000
2119 14D160110 Lê Thị Linh 21510001589783 K50F2 F 3,280,000 0 3,280,000
2128 14D160189 Vũ Khánh Linh 21510001489111 K50F3 F 3,280,000 0 3,280,000
2136 14D160275 Đoàn Thiện Mỹ 21510001508487 K50F4 F 3,280,000 0 3,280,000
2144 14D160338 Hoàng Thị Hồng 21510001520843 K50F5 F 3,280,000 0 3,280,000
3856 10D200091 Đỗ Thị Hải Liên 21510000754029 K46P2 P 410,000 0 410,000
3869 11D200023 Nguyễn Trung Kiên 21510001064846 K47P1 P 3,485,000 0 3,485,000
3871 11D200028 Đậu Thị Kiều Lục 21510001063904 K47P1 P 3,075,000 0 3,075,000
3876 11D200050 Trần Trọng Tuyển 21510000749928 K47P1 P 1,845,000 0 1,845,000
3894 11D200148 Tiết Quang Minh 21510001026031 K47P3 P 4,510,000 0 4,510,000
3896 11D200156 Trần Lê Quân 21510001026332 K47P3 P 4,305,000 0 4,305,000
3972 10D200183 Tống Nguyên Thọ 21510001069665 K48P3 P 2,460,000 0 2,460,000
4127 14D200084 Trần Thu Hiền 21510001476122 K50P2 P 3,280,000 0 3,280,000
4162 14D200262 Trần Thị Thanh Trà 21510001478890 K50P4 P 2,050,000 0 2,050,000
4167 14D200267 Nguyễn Thị Hải Yến 21510001483265 K50P4 P 3,075,000 0 3,075,000